Stand van zaken Bredase uitwerking Van Afval naar Grondstof

Na vaststelling van de Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof is de website www.breda.nl/afval verder ingericht en afgrond, afvalwijzer gepromoot, vuilniswagens bestickerd met de nieuwe campagne een open dag georganiseerd met aandacht voor de veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Hierbij is o.a. een animatiefilmpje ontwikkeld.

In mei 2016 van start gegaan met de informatiebrief richting bewoners. In deze gebieden staan de huizen te ver uit elkaar om ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval te plaatsen. De loopafstand zou dan te groot worden of het aantal adressen dat gekoppeld wordt aan de container te laag. De wijk- en dorpsraden van dit gebied hebben een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om gemeente Breda, afdeling afvalservice te vragen om extra toelichting te geven. Dorpsraad Ulvenhout heeft hier gebruik van gemaakt.

In deze gebieden met ongeveer 3.400 huisaansluitingen is gekozen voor 4 containers van 240 liter; 1 voor het restafval, 1 voor plastic en lege pakken, 1 voor papier en karton en 1 voor het groente-, fruit- en tuinafval.  Binnen dit pakket hadden de mensen de keuze voor een ander formaat container, meerdere containers of voor inzameling met een zak voor het plastic en de lege pakken.

  • In het 4-containergebied heeft 37% een afwijking van het standaardpakket aangevraagd.
    • Meeste maatwerk (30%) betreft 1 of meerdere extra gft containers
    • Slechts 7% wilde geen container voor plastic en lege pakken
  • Circa 300 papiercontainers konden niet omgezet worden naar gft container omdat er geen chipnest in zat (oude containers).
  • Er zijn veel vragen/meldingen binnengekomen. De vragen varieerden van vragen over de veranderingen, verzoek om extra gft containers (meer dan 2 extra containers), maatwerk mogelijkheden en de inzamelfrequentie van de gft container. In  het begin van de nieuwe inzameling zijn er ook redelijk wat meldingen binnen gekomen over containers die niet geleegd waren.

*Inovim is de aannemer die de containers heeft omgewisseld en uitgezet. Mensen konden via website keuze doorgeven of bellen.

  • Belangrijkste leermoment is dat er toch nog vragen bij de gemeente binnenkomen en niet alles door de aannemer die de containers uitzet (Inovim) behandeld kan worden.  Hier richten we vanaf nu de organisatie op in.
  • De adressen waar woon en werk gecombineerd worden zijn meegenomen in het proces. Dit bleek meer werk dan gedacht, omdat bedrijven het contactmoment aangrijpen om meteen meer te vragen. Ook hier wordt vanaf nu rekening mee gehouden.
  • Organisatorisch is gebleken dat de implementatie van Van Afval Naar Grondstof niet naast bestaande werkzaamheden gedaan kan worden, dus vanaf nu is de projectorganisatie aangepast. Er is een team voorbereiding en een team uitvoering ingericht, zodat er voldoende tijd is voor de implementatie Van Afval Naar Grondstof en voor de bestaande dagelijkse werkzaamheden bij de afdeling Afvalservice.

In oktober start fase 2, gebied A met 15.000 huishoudens; Bavel, Nieuw Wolfslaar, Ypelaar, Blauwe Kei, Overakker, Ginneken, Ruitersbos en Ulvenhout. Begin oktober 2016 worden de inwoners van deze gebieden over de veranderingen met een brief geïnformeerd. Hierin staat uitleg over de nieuwe manier van afval scheiden aan huis, hoe het in zijn werk gaat en wat men moet doen.

Iedereen die eigen containers aan huis heeft in bovenstaande wijken of dorpen, krijgt een nieuwe set van drie containers: voor groente-, fruit- en tuinafval (gft), voor papier en voor plastic en lege pakken.(waar mogelijk wordt de papier container omgezet naar GFT container)  Inwoners kunnen weer zelf kiezen welk aantal en formaat. Huishoudelijk restafval brengt men naar ondergrondse containers in de buurt. Ook voor flats en appartementen zijn passende oplossingen gezocht. Op de voorgenomen locaties van de ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval is een inspraakprocedure van toepassing.

Voor meer informatie en om vragen te beantwoorden worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Afvalservice vertellen over de nieuwe manier van afval scheiden.  De betreffende wijk- en dorpsraden hebben een brief ontvangen over de veranderingen en worden uitgenodigd gebruik te maken van de informatiebijeenkomsten.

Benoemde pilots
Bouwrijk
Momenteel zijn er gesprekken met de ATEAgroep over samenwerking en uitwerking van deze pilot.

Afvalscheiding in de wijken
Er is in beeld gebracht waar kleinere elektrische apparaten en olie en vetten ingeleverd kunnen worden. Spreiding van elektrische apparaten (denk ook aan batterijen, tl-buizen, lampen) is goed. Via afval app en website Wecycle inzichtelijk. Olie en vetten nog wat beperkter. Dit wordt indien mogelijk uitgebreid naar meerdere inleverpunten.

Mobiel milieustation is geen terugverdienmodel maar met name communicatief middel en service verhogend richting inwoners. De aanpak moet nog verder uitgewerkt worden.

Openstelling milieustation op zondag is uitgevoerd vanaf 4 september 2016. De eerste 3 zondagen is er al goed gebruik gemaakt van de openstelling met een positieve lijn in bezoekers aantallen, respectievelijk  56, 83 en 103 bezoekers tussen 10.00 uur en 14.00 uur.   

Op 17 september is de open dag georganiseerd. Het programma van de open dag was feestelijk, educatief en stond in het teken van ‘Afval, haal eruit wat erin zit’. Ook verschillende afvalverwerkers hebben laten zien wat er gebeurt met al het afval zodat de bezoekers een idee kregen waarom afval scheiden zo belangrijk is en hoe plastic, textiel, karton etc. verwerkt worden. De open dag is goed bezocht.