Toelichting begrotingswijziging

Rentemutaties
Na afronding van de Jaarstukken 2015 is de stand van de reserves geactualiseerd. In het laatste kwartaal zal via de reguliere route van begrotingswijzigingen de actuele begroting worden aangepast.

Bijzondere bijstand/ Individuele Studietoeslag
De gemeente krijgt vanaf 2015 geld voor de individuele studietoeslag. Deze toeslag vindt zijn grondslag in de Participatiewet (paragraaf Bijzondere bijstand).  Er is een  verordening voor vastgesteld  (raad 18 december 2014) en het is meegenomen in het bestuursvoorstel bij het Beleidskader participatie (raad 15 januari 2015). Omdat het product nog niet belegd was in de organisatie zijn de bedragen vooralsnog toegevoegd aan de centrale stelpost. Inmiddels is het product belegd in de organisatie en is het wenselijk om de middelen voor dit Bijzondere bijstand product samen te voegen met de andere middelen voor Bijzondere bijstand producten.

Voor Breda gaat het om de volgende bedragen:
2016:      €  204.436
2017:      €  337.525
Vanaf 2018:   €  413.482 (structureel)

Bij de resultaatprognose bijzondere bijstand 2016 (€ 0,585 miljoen nadelig) is al rekening gehouden met de toevoeging van de € 0,2 miljoen voor 2016.

Re-integratie/ Taaleis ParticipatieWet
Op 1 januari 2016 treedt de Taaleis Participatiewet in werking (artikel 18b Participatiewet). Hierin wordt geregeld dat aan bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe aanvragers van bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden.
De uitvoering van de wet Taaleis geschiedt bij ATEA. Het bedrag stond nog op centrale stelpost en dient toegevoegd te worden aan het product re-integratie.

Voor Breda gaat het om de volgende bedragen:
2016:      €  28.705
Vanaf 2018:   €  57.495 (structureel)

Bij de resultaatprognose re-integratie is al rekening gehouden met de toevoeging van € 0,029 miljoen voor 2016.

Beheer openbare ruimte
Vanuit de gemeente Breda wordt een opdracht uitgevoerd voor een externe partij. Daarmee hangen hogere lasten en baten samen ten opzichte van de begrotingscijfers. Om de begrotingscijfers op het juiste niveau te brengen zal een begrotingswijziging via de reguliere routing worden voorgelegd.